UTBILDNINGAR och KURSER

Vi erbjuder utbildningar som täcker hela fältet inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap – hur du arbetar mer hållbart och säkerställer att du följer lagar och föreskrifter.

Våra utbildare befinner sig dagligen ute i företags och organisationers arbetsmiljö.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och insatser hos er eller i våra lokaler. Vi erbjuder även digitala utbildningar.

Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare.

Utöver längre utbildningar erbjuder Alpha Vitae en rad olika inspirationsföreläsningar (ca 1 timme) som lämpar sig för konferenser, personalmöten, arbetsplatsträffar eller liknande. Exempel på rubriker är:

  • Åh, jag gör det i morgon – Uppskjutandets psykologi
  • Bland vindlar och fåror – Så blir du vilseledd av din hjärna när gamla kartor inte stämmer med ny terräng
  • É du full eller?
  • Stressad? – Det har jag inte tid med
  • Mobbning på jobbet – Aldrig OK!
  • Riskfaktorer och Friskfaktorer – Nycklar till en hållbar arbetsmiljö
  • Omöjliga människor – Finns de?
  • Du, jag och gruppen – intro till beteendepsykologi
  • Sömn och Återhämtning
  • Hjärnergonomi – Jobba hjärnsmart

Alpha Vitae erbjuder även skräddarsydda utbildningar i de fall man önskar en utbildning inom ett ämne som rör arbetsmiljö som inte finns representerad i utbildningskatalogen. Vi har ett stort kompetent nätverk med samarbetspartners.

Alpha Vitae genomför och stödjer även företag med andra delar av arbetsmiljöarbetet. Vi gör exempelvis kartläggningar och analyser av arbetsmiljön, deltar vid skyddsronder och skyddskommittémöten, stödjer och utvecklar chefer och ledningsgrupper, erbjuder hälsoundersökningar och hjälper till med rehabilitering.

Alpha Vitae

Utbud utbildningar


ARBETSMILJÖUTBILDNING – GRUND

Utbildningen ger deltagarna en bra grund att stå på för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Kunskap ges gällande lagar, regler samt hur man praktiskt använder den kunskapen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöutbildningen omfattar bland annat Arbetsmiljölagen, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och Social Arbetsmiljö vilket säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Innehåller även praktiska moment.

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning: 2 heldagar


BÄTTRE ARBETSMILJÖ – BAM

Denna utbildning ger grunderna till ett fungerande arbetsmiljöarbete och god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Ges i enlighet med Prevents upplägg av certifierade BAM-handledare och säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar.

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning: 3 heldagar


ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ – OSA

En grundläggande utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Omfattning: Heldag

Utbildningen kan även ges till övriga medarbetare.

Omfattning: Halvdag


KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Utbildningen hjälper företag och organisationer att förebygga och hantera kränkande särbehandling och ger kunskap om aktuella regelverk samt de fysiska, organisatoriska och sociala processer som kan leda till olika typer av kränkningar.

Utbildningen kan anpassas utifrån de policys, rutiner och aktuella riskbedömningar som finns på arbetsplatsen.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud

Omfattning: Heldag

Utbildningen kan även ges till övriga medarbetare.

Omfattning: Halvdag


KRISER OCH KRISSTÖD PÅ ARBETET

Utbildningen ger deltagarna ökad kunskap och kompetens för att veta hur man förebygger kriser och vidtar rätt åtgärder före, under och efter kris. Innehåller även kunskap kring vad som kännetecknar reaktioner på en kris och hur vi möter dem som drabbas.

Utbildningen kan anpassas utifrån de policys, rutiner och aktuella riskbedömningar som finns på arbetsplatsen.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetsmiljöombud

Omfattning: Heldag

Utbildningen kan även ges till övriga medarbetare.

Omfattning: Halvdag


KONFLIKTHANTERING

Utbildningen syftar till att beskriva konflikter, deras uppkomst och orsaker samt hur de hanteras på bästa sätt. Deltagarna får verktyg och insikt i att hantera relationsproblem innan de får för stora konsekvenser och träning i att ta obekväma samtal med medarbetarna.

Utbildningen vänder sig till arbetsledare och medarbetare.

Omfattning: Halvdag


ALKOHOL OCH DROGER

Utbildningen ger verktyg för att tidigt upptäcka och agera när medarbetare uppvisar beteenden eller symtom relaterade till alkohol- och drogrelaterad problematik. Organisationen får ökad beredskap för att hantera frågor som rör alkohol och droger.

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare

Omfattning: Heldag

Utbildningen kan även ges till övriga medarbetare.

Omfattning: Halvdag


STRESS OCH STRESSHANTERING

Utbildningen ger kunskaper i hur vi bibehåller/ökar vår hälsa trots stress och press. Innehåller även en teoretisk genomgång kring vad stress är ur ett såväl fysiologiskt som psykologiskt perspektiv. Syftar i att även ge praktiska verktyg för hantering av pressade arbets- och livsperioder.

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare.

Omfattning: Halvdag


MÅ BRA I VARDAGEN – ACT

Utbildningen ger deltagarna ökad insikt och verktyg gällande hur man kan påverka sitt hållbara mående över tid. Med utgång i ACT (acceptance and commitment training) ges deltagarna kunskap om vad som påverkar vårt välbefinnande.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Omfattning: Halvdag


DET NÖDVÄNDIGA SAMTALET

I rollen som chef ingår utmanande samtal, allt ifrån att ta upp signaler på ohälsa och alkoholproblem till otillräcklig prestation och konflikter.

Denna utbildning ger deltagarna konkreta och praktiska verktyg för att skapa konstruktiva samtal och möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Innehåller även övning av de verktyg man erhåller.

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, personer inom HR samt andra som har behov av kompetens inom ämnet.

Omfattning: Heldag


ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Utbildningen syftar till att ge chefer och arbetsledare kunskap och ökad medvetenhet gällande vikten av goda arbetsförhållanden och tidig rehabilitering för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro.

Deltagarna får kunskap om aktuell lagstiftning och hur man bör bedriva rehabiliteringsarbetet på den egna arbetsplatsen.

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare.

Omfattning: Heldag


BULLER OCH VIBRATIONER

Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen från relevanta föreskrifter vilket skapar förutsättningar för hållbart arbetssätt i utsatta miljöer.

Utbildningen vänder sig till den som leder arbete eller arbetar i en miljö med buller och vibrerande verktyg.

Omfattning: Halvdag


KEMISKA ARBETSMILJÖRISKER

Att jobba med kemikalier ställer höga krav på säkerheten och en ständig uppdatering av

kunskaper. Utbildningen ges i enlighet med gällande föreskrifter och enligt dem krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter.

Utbildningen vänder sig till de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter.

Omfattning: Halvdag


BELASTNINGSERGONOMI OCH ARBETSTEKNIK

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren ska tillgodose medarbetarnas kunskapsbehov för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är hållbart för kroppen.

Utbildningen ökar förståelsen för kroppens möjligheter och begränsningar, förebygger belastningsskador samt skapa förutsättningar för god arbetsteknik.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Omfattning: Anpassas efter önskemål.


BILDSKÄRMSERGONOMI

Utbildningen ger deltagarna ökad medvetenhet till att arbeta ergonomiskt och förebygga ohälsa i samband med bildskärmsarbete.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar i administrativ miljö med regelbundet bildskärmsarbete.

Omfattning: Anpassas efter önskemål


VUXEN-HLR

Hjärt och lungräddning handlar om att hålla en person vid liv till ambulansen kommer. Efter utbildningen, som är en blandning av teori och praktik, ska deltagarna ha beredskap att utföra HLR.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Omfattning: Anpassas efter gruppstorlek


Alpha Vitae har blivit godkänd av AFA som anordnare av arbetsutbildningar


Det innebär att ditt företag kan få tillbaka upp till 70% av kursavgiften för arbetsmiljöutbildningar som anordnas av Alpha Vitae och genomförs 2021-2023.

Mer information om stödet finns Här:
www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Vi finns givetvis här för frågor, se till att utnyttja denna fantastiska möjlighet!